Terms & Conditions – Jee Bags, unique handmade leather bags, unieke handgemaakte leren tassen, Janneke PetersTassen – Jee Bags, unique handmade leather bags, unieke handgemaakte leren tassen, Janneke Peters

Terms & Conditions Jee Bags

Versie 1.0 (januari 2014) van de Algemene Voorwaarden van de onlineshop van Jee Bags by Janneke Peters, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 51029766.

Adresgegevens:
Noordpolderkade 480
2516 JV Den Haag, Nederland

E-mail:
janneke@jeebags.com

Telefoon tijdens kantooruren:
+31 (0)6 41 21 08 34

Artikel 1 – definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Jee Bags: de ondernemer, Jee Bags by Janneke Peters, gevestigd te Den Haag op het adres Kranenburgweg 201c.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Jee Bags.
3. Dienst(en): de door Jee Bags te leveren goederen en/of prestaties, van welke aard dan ook, als gevolg van de tussen Jee Bags en de klant gesloten overeenkomst op afstand.
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Jee Bags georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten (de onlineshop), tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Jee Bags gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
6. Productinformatie: de door Jee Bags verstrekte gegevens over de producten, zoals productfoto’s, een gedetailleerde beschrijving van het product en alle andere op het specifieke product van toepassing zijnde informatie op basis waarvan de consument het product beoordeelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen Jee Bags en de consument gesloten overeenkomst op afstand, mits de consument voordat de overeenkomst op afstand werd aangegaan de gelegenheid heeft gehad de tekst van de algemene voorwaarden te lezen.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn ongeldig, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen Jee Bags en de consument.

2.3 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden nog steeds van kracht.

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Het aanbod via de onlineshop of anderszins in de vorm van productinformatie en/of prijzen is vrijblijvend. Kennelijke fouten of kennelijke vergissingen in de productinformatie, zowel via de onlineshop als in uit het gebruik van de onlineshop resulterend e-mailverkeer, zijn voorbehouden.

3.2 De in de onlineshop getoonde prijzen zijn de consumentenprijzen in EURO, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

3.3 Alle in de onlineshop getoonde (product)informatie, zoals afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. De producten van Jee Bags zijn stuk voor stuk handgemaakt en kunnen individueel enigszins afwijken van de in de onlineshop getoonde productinformatie. Kleine afwijkingen van de getoonde productinformatie met de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding zijn. Bij de productfotografie wordt de grootst mogelijke zorg besteed aan de natuurgetrouwheid van de kleuren, maar de getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Sfeerfoto’s van de producten bieden doorgaans geen natuurgetrouwe weergave van de werkelijke kleuren.

Artikel 4 – Opdracht

4.1 De consument is ten opzichte van Jee Bags volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de tijdens de bestelprocedure opgegeven informatie. De consument gaat door het plaatsen van een bestelling via de onlineshop een overeenkomst met betalingsverplichting jegens Jee Bags aan.

4.2 Een overeenkomst op afstand is bindend zodra de ontvangst van de bestelling door Jee Bags is bevestigd. Tot dat moment kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 Bij twijfel aan de juistheid van de tijdens de bestelprocedure aan of door de consument verstrekte gegevens behoudt Jee Bags zicht het recht voor een bestelling binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling te annuleren of te weigeren, ook als deze reeds door Jee Bags is bevestigd.

4.4 De door de consument aan Jee Bags verstrekte (persoons)gegevens worden door Jee Bags slechts gebruikt voor het afhandelen van de gesloten overeenkomst op afstand en de afhandeling van een eventuele aanspraak op garantie.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Via de onlineshop gedane bestellingen kunnen uitsluitend via iDeal of PayPal worden betaald. Betaling via iDeal is mogelijk als de consument gebruik maakt van internetbankieren bij één van de deelnemende banken. Voor betaling via PayPal heeft de consument een PayPal-account nodig.

5.2 Indien het voor de consument onmogelijk of onwenselijk is het gehele aankoopbedrag ten tijde van het aangaan van de overeenkomst op afstand via een onder 5.1 genoemde betaalmethode te voldoen, bestaat de mogelijkheid voor de consument om de bestelde artikelen, op afspraak, in de vestiging van Jee Bags te Den Haag af te halen en het aankoopbedrag ter plekke te voldoen. De overeenkomst is daardoor geen overeenkomst op afstand meer.

Artikel 6 – Termijn en levering

6.1 Via de onlineshop gedane bestellingen worden, mits de bestelde artikelen uit voorraad leverbaar zijn, binnen 3 werkdagen na bevestiging van de bestelling verzonden. Artikelen die niet uit voorraad leverbaar zijn worden op bestelling gemaakt. De levertijd hiervoor bedraagt ten hoogste 30 dagen. De consument wordt per email op de hoogte gehouden van de status van de bestelling.

6.2 Als een besteld voorraadartikel onverhoopt uitverkocht blijkt, of als een op bestelling leverbaar artikel niet binnen de onder 6.1 genoemde termijn geleverd kan worden, kan de consument de opdracht zonder kosten annuleren of er voor kiezen een door Jee Bags aangeboden ander, gelijkwaardig artikel te willen ontvangen.

6.3 Alle via de onlineshop van Jee Bags bestelde artikelen worden verzonden via PostNL. Kleine artikelen kunnen naar keuze van de consument ook als brievenbuspost zonder Track&Trace worden verstuurd. Hiervoor geldt een maximum van twee artikelen per bestelling. PostNL biedt bij verzending van brievenbuspost zonder Track&Trace geen garantie op de bezorging. Indien een als brievenbuspost verstuurde bestelling door PostNL niet binnen een redelijke termijn afgeleverd wordt dient de consument dit per omgaande aan Jee Bags kenbaar te maken.

6.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Jee Bags kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1 De consument heeft het recht de via de onlineshop van Jee Bags aangegane koopovereenkomst binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te ontbinden en de artikelen zonder opgaaf van reden te retourneren. De consument dient hiervoor het door Jee Bags toegestuurde retourformulier te gebruiken. Jee Bags zal de ontvangst van het retourformulier per omgaande aan de consument bevestigen. Nadat de koopovereenkomst is ontbonden, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Jee Bags terug te sturen. Het aankoopbedrag inclusief belastingen en (standaard) verzendkosten wordt na ontvangst en controle van de geretourneerde artikelen binnen 14 dagen teruggestort op de rekening van de consument.

7.2 De (verzend)kosten en het risico van het retourneren zijn voor rekening van de consument en afhankelijk van de door de consument voor het retourzenden gekozen verzendmethode en transporteur.

7.3 Jee Bags behoudt zich het recht voor een retourzending te weigeren indien deze onvoldoende gefrankeerd,, ondeugdelijk verpakt of beschadigd is.

7.4 Indien de door de consument geretourneerde artikelen reeds gebruikt (blijken te) zijn of als gevolg van (onjuist) gebruik of (onjuiste) behandeling en/of hantering door de consument zijn beschadigd of onverkoopbaar zijn geworden zal Jee Bags de waardevermindering van de artikelen die daarmee samenhangt bij de consument in rekening brengen.

7.5 Het herroepingsrecht vervalt in geval van wijziging van de vorm van de overeenkomst zoals bedoeld in 5.2.

Artikel 8 – Garantie

8.1 De consument wordt geacht de door Jee Bags geleverde artikelen zo snel mogelijk na ontvangst te controleren op eventuele gebreken en deze binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk aan Jee Bags kenbaar te maken, voorzien van een duidelijke en volledige omschrijving van de gebreken.

8.2 Voor aankopen via de onlineshop van Jee Bags geldt dat Jee Bags zowel fabrikant als verkoper van de aangeboden artikelen is. Voor artikelen van Jee Bags die langs andere weg dan de onlineshop van Jee Bags (www.jeebags.nl of www.jeebags.com) werden gekocht geldt dat de verkoper van die artikelen in eerste instantie verantwoordelijk is voor het in behandeling nemen van een aanspraak op garantie.

8.3 Jee Bags garandeert de kwaliteit van de via de onlineshop geleverde artikelen voor een periode van 6 maanden na ontvangst van de artikelen door de consument. Deze garantie houdt in dat Jee Bags een ondeugdelijk product zonder kosten voor de consument zal herstellen of, zonodig, vervangen indien de oorzaak gelegen is in een productie- of materiaalfout welke te wijten is aan Jee Bags.

8.4 De garantie is niet van toepassing indien er wijzigingen in het artikel zijn aangebracht, gebreken zijn ontstaan door ondeskundig of onoordeelkundig gebruik of door opzet of grove schuld van de klant of door derden, waaronder – maar niet uitsluitend – nalatigheid, ongevallen en ongewone omstandigheden zoals bijvoorbeeld blootstelling aan chemicaliën, extreme temperaturen of weersomstandigheden of behandeling met ongeschikte onderhoudsproducten. Tevens zijn van garantie uitgesloten normale slijtage (zoals krasjes, oneffenheden en andere gebruikssporen), krassen en transportschade als gevolg van het regelmatig gebruik van het product.

8.5 Het door Jee Bags gebruikte leer is een kwalitatief hoogwaardig natuurproduct wat gekenmerkt wordt door lichte kleur- en structuurverschillen en kleine oneffenheden als gevolg van o.a. huidplooien en insectenbeten. Ook veranderen de kleur en het uiterlijk van leer na verloop van tijd als gevolg van het gebruik van het product, ook als dit regelmatig wordt behandeld met een voor leer geschikt onderhoudsproduct. Deze kenmerken zijn geen defecten maar juist echtheidskenmerken van het leer en vallen dus niet onder de garantie.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Jee Bags is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien Jee Bags daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht worden o.a. verstaan alle omstandigheden die het Jee Bags onmogelijk maken de verplichting(en) ontstaan uit de met de consument aangegane overeenkomst (tijdig) na te komen, waaronder verkrijgbaarheid en levering van materialen, storingen in de energievoorziening, stagnatie bij het transport en andere omstandigheden waarop Jee Bags geen invloed kan uitoefenen en waarvan Jee Bags ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met de consument redelijkerwijs niet op de hoogte was of had kunnen zijn.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Jee Bags zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade of gebeurtenis als direct of indirect gevolg van het gebruik van de door Jee Bags geleverde artikelen, zelfs als deze schade of gebeurtenis het gevolg is van een ontwerp-, productie- of materiaalfout welke te wijten is aan Jee Bags.

Artikel 11 – Klachten en geschillen

11.1 Op tussen Jee Bags en de consument gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Jee Bags, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Een ingediende klacht zal door Jee Bags binnen 14 dagen na ontvangst worden beantwoord.

11.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.4 Alle geschillen tussen de consument en Jee Bags met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen de consument en Jee Bags gesloten overeenkomst, de door Jee Bags geleverde producten of deze algemene voorwaarden zelf worden beslecht door de bevoegde rechter.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.